32 Natural Phenomena That Actually Exist - Natural Phenomenon (38)